Александар Ефтимов
Роден е во 1874 година во Битола. По завршувањето на средното образование, во учебната 1895-1896 година бил учител. Нешто подоцна станал раководител на Организацијата во Лерин. Во 1899/900 година станал раководител на Организацијата во Битола. По една година бил избран за член на Битолскиот окружен револуционерен комитет и раководител на ученичката револуционерна организација во градот. Учествувал во многу борби со турскиот аскер, пред, за време и по Илинденското востание.

По Првата светска војна живеел во Бугарија. Во меѓусебните фракциски борби бил на страната на т.н. левица.

<< Претходна | Следна>> | Именик