Дедо Илија Крчовалијата

Роден во с.Крчово, Демирхисарско во 1856 година. Четник за време на Кресненско-Разловечкото востание. Ајдутува во Македонија до појавата на ВМОРО и во 1899 година, по наговор на Г.Делчев, се вклучува во нејзините редови и раководи со чета во Демирхисарско. По Илинденското востание е определен за пунктов началник во с.Рила.

Умира 1918 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик