Антон П. Стојанов
Роден е во с.Стојаково, Гевгелиско. По завршувањето на Солунската егзархиска гимназија, извесно време бил учител во Бугарија, каде што станал секретар на Македонскиот комитет. Се префрлил во Македонија и во 1903 година пристапил во четата на Х.Чернопеев.

На 6 април 1903 година, четата на Чернопеев водела тешка борба со многуброен турски аскер. Во текот на борбата загинал и Антон Стојанов.

<< Претходна | Следна>> | Именик