Димитар Филдишев

Роден е во Охрид. Во редовите на Револуционерната организација стапил во јануари 1903 година, најнапред како четник, а потоа како секретар во четата на војводата Парашкев Цветков.

Загинал во борбата со турскиот аскер кај селото Могила, Битолско, на 21 мај 1903 година, заедно со војводата П. Цветков и целата негова чета.

<< Претходна | Следна>> | Именик