Крсте Љондев

Роден е во с. Неокази, Леринско. Бил реонски војвода во Леринско и голем приврзаник на Внатрешната револуционерна организација. Учествувал во многу борби во Леринско пред, за време и по Илинденското востание. За време на Младотурскиот режим бил ориентиран кон Ј. Сандански и Народната федеративна партија.

По Првата светска војна се населил да живее во Битола, каде српската власт го убила во 1928 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик