Атанас Нивички
Нивички бил мошне смел борец и многу верен на национално-ослободителното дело на македонскиот народ. Целото негово семејство било вклучено во ослободителната борба. Бил роден во селото Нивичко, Струмичко. Следбеник на идеите на Г.Делчев. Имал здраво расудување, тактичност и беспримерен хероизам.

Учествувал во повеќе борби против турскиот аскер во Струмичко и други места.

<< Претходна | Следна>> | Именик