Христо Димитров

Роден е во с.Робово, Малешевијата. Четникувал во четата на Х.Чернопеев. Од есента 1902 година е окилиски војвода во родниот крај.

За време на илинденското востание се бори со многубројна турска војска кај месноста „Обозна“, до с.Митрошинци.

Загинал во борба со турскиот аскер на 24 септември 1905 година, кај с.Митрошинци.

<< Претходна | Следна>> | Именик