Павел Наумов

Роден е во Велешко. Повеќе години од својата младост и ги посветил на борбата на македонскиот народ за неговото национално ослободување. За време на Илинденското востание и по востанието бил кичевски, а потоа битолски војвода.

<< Претходна | Следна>> | Именик