Славе Хр. Младеновски

Роден е во с. Владимирово, Беровско. Бил главен курир на Револуционерната организација во Малешевијата. Подоцна бил назначен за Малешевски реонски војвода.

<< Претходна | Следна>> | Именик